Putno osiguranje sa
dopunskim pokrićem za Covid-19

- osnovne informacije i kalkulator -

Putno osiguranje, tj. Polisa za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu obezbeđuje naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadne bolesti ili nezgode, za vreme privremenog boravka u inostranstvu.

KALKULATOR

Izračunajte cenu Vašeg osiguranja

do

Uz polisu Putnog osiguranja (polisa osiguranja lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu) za sve zemlje sveta osim za Ameriku, Kanadu, Japan, Australiju i Kinu, u trajanju od najduže 31 dan, može se ugovoriti proširenje osiguravajućeg pokrića, koje pokriva troškove nastale tokom pružanja neophodne medicinske pomoći i troškove prevoza u slučaju bolesti koje su proistekle ili su posledica Covid-19. Proširenje osiguravajućeg pokrića se obezbeđuje Klauzulom za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu Covid-19 koja je sastavni je deo ugovora o osiguranju (polise) lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu.

Osiguranim slučajem u skladu sa Klauzulom smatra se isključivo razvoj infekcije izazvane virusom Covid-19, dijagnostikovane na zahtev lekara, u skladu sa zdravstvenim protokolom zemlje u kojoj se osiguranik nalazi.

Ugovaranjem ove klauzule, Sava osiguranje je u obavezi da nadoknadi troškove neophodne medicinske pomoći i prevoza. U slučaju smrti osiguranika, Sava osiguranje će pokriti i troškove u skladu sa uslovima osiguranja.

Isključenje: Ukoliko se ne ugovori proširenje osiguravajućeg pokrića Covid-19, osnovna polisa Putnog zdravstvenog osiguranja, isključuje bilo kakve odštetne zahteve u vezi sa bolestima koje su posledica epidemije, bolestima koje su proistekle ili su posledica Covid -19 i njihovih varijacija ili mutacija, osim troškova repatrijacije u slučaju smrti osiguranika.

***************************************

Osigurati se mogu, prema Opštim uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, zdrava lica koji su državljani Republike Srbije, kao i strani državljani i lica bez državljanstva uz uslov da imaju prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak ili su stalno nastanjeni u Republici Srbiji.

Trajanje osiguranja – Osiguranje počinje u 0.00 sati dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, ali ne pre nego što osiguranik pređe državnu granicu Republike Srbije i ne pre plaćanja premije (koju uplaćujete prillikom izdavanja polise), a prestaje u 24.00 sata dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja. Ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen pre putovanja u inostranstvo.

Polisa putnog osiguranja pokriva-obuhvata:
 • ambulantno lečenje
 • lekove i zavoje propisane od lekara
 • sanitetski materijal koji je neophodan u toku lečenja preloma ili povrede ekstremiteta (npr. gips i zavoj) i pomagala za hodanje propisana od lekara
 • radioterapiju, termoterapiju ili fototerapiju i druge slične tretmane propisane od lekara
 • RTG dijagnostiku
 • bolničko lečenje osiguranika u ustanovi koja se smatra bolnicom u stranoj zemlji, koja ima dovoljno dijagnostičkih i terapeutskih kapaciteta, a lečenje se sprovodi po metodama koje su naučno prihvaćene i klinički testirane u toj zemlji (koristi se bolnica u mestu gde osiguranik boravi ili najbliža odgovarajuća bolnica)
 • troškove prevoza od strane hitne službe do najbliže bolnice ili najbližeg lekara
 • troškove upućivanja u specijalizovane klinike, ako je to medicinski neophodno i propisano od lekara
 • operaciju zbog akutnih bolesti (uključujući operaciju i troškove vezane za nju)
 • stomatološke usluge, ali samo u cilju olakšavanja akutne zubobolje, u iznosu do 80 EUR

Osiguranje se može zaključiti kao:

 • individualno
 • porodično (bračni drug i deca do 18 godina starosti)
 • multi osiguranje sa više ulazaka / izlazaka iz zemlje
 • grupno osiguranje (6 i više lica, sa priloženim spiskom svih članova grupe)

Teritorijalno važenje polise

Osiguravajuće pokriće važi u zemlji, odnosno zemljama gde osiguranik putuje, a koje su navedene na polisi. Putno osiguranje nudimo u saradnji sa asistentskom kompanijom TBS Team 24.

Doplaci na premiju osiguranja primenjuju se redosledom kako su navedeni u tabeli na premiju osiguranja koju ste prethodno obračunali putem kalkulatora.

Isključenja iz osiguranja – u članu 13. Opštih uslova za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, nabrojani su rizici koji nisu pokriveni polisom Putnog osiguranja

Postupak u slučaju nezgode ili bolesti tokom boravka u inostranstvu (Instrukcije osiguraniku i lekaru)
 • Ukoliko Vam bude neophodna lekarska pomoć zbog iznenadne bolesti ili nezgode, potrebno je da nazovete asistentski kompaniju TBS Team 24, email: opsmed@tbs-team24.com, telefon: +381 11 435 0 435
 • Sve potrebne informacije i instrukcije na srpskom jeziku, dobićete od njih, tj. oni će Vam organizovati prvi pregled i odobriti troškove pomoći. TBS Team 24 radi 24 časa.
 • Ukoliko su Vam nakon prvog pregleda potrebni dodatni pregledi i lečnje, potrebna je saglasnost asistentske kompanije TBS Team 24, odnosno Sava neživotnog osiguranja (realizuje se brzo, putem mejla opsmed@tbs-team24.com) na srpskom
 • U slučaju da ste zbog zdravstvenog stanja primljeni hitno u zdravstvenu ustanovu radi bolničkog lečenja, potrebno je da nadležnom lekaru pokažete polisu osiguranja da bi obavestio asistentsku kompaniju TBS Team 24. Takođe, neko od Vaših rođaka ili prijatelja u blizini može obavestiti TBS Team 24 o nastanku osiguranog slučaja.

Pogledajte animirani film: Uputstvo – Kako treba da postupite u slučaju nezgode ili bolesti

Za troškove ne treba da brinete, jer računi za potrebne medikamente za lečenje i slično biće Vam refundirani po povratku u zemlju od strane Sava neživotnog osiguranja. Preuzmite formular za Prijavu štete 

Maksimalan iznos pokrića po jednom putovanju je ugovorena osigurana suma navedena na polisi.
Premija osiguranja – cena osiguranja zavisi od: visine ugovorene sume osiguranja, načina zaključenja osiguranja, starosti osiguranika, trajanja putovanja i proširenja osiguravajućeg pokrića na sportske rizike. Na iznose premije osiguranja obračunava se 5% poreza.

Preuzmite potrebne dokumente:

Za dodatne informacije možete se obratiti Vašem agentu u turističkoj agenciji.

Odlazak na put uvek u sebi  sadrži određenu dozu neizvesnosti i nepredvidivosti jer naša destinacija nam nije nikada do kraja poznata i naš boravak može krenuti potpuno drugim pravcem od planiranog. Ukoliko se tako nešto i dogodi, uz polisu Putnog zdravstvenog osiguranja, najveći deo briga, prepuštate nama, Vašem osiguravaču.